I. ОБЩИ УСЛОВИЯ

1. Организатор на Промоцията е Издателска къща „ХЕРМЕС“ ООД, Пловдив 4000, ул. „Богомил“ № 59; тел.: 0700 17 666; e-mail: order@hermesbooks.com.

2. Име на Промоцията: Изберете си подарък от елхата на „Хермес“.

3. Срок:

- Играта се провежда в периода от 12,00 ч. на 14.12.2020 г. (понеделник) до 12,00 ч. на 21.12.2020 г. (понеделник). Срокът на играта може да бъде съкратен или удължен спрямо предварително обявената крайна дата с решение на Организатора.

4. Награди:

Двадесет участници ще бъдат изтеглени на томболен принцип и ще спечелят избраната от тях книга от елхата на „Хермес“.

- Печелившите от томболата ще бъдат обявявани във Facebook на 21.12.2020 г. Те ще получат наградата си по реда, посочен в раздел IV по-долу.

5. Територия:

- Промоцията се организира и провежда на територията на Република България.

6. Други:

- Информацията за тази Промоция не се предлага на лица под 18 години. Изложените по-долу Официални правила са задължителни и обвързващи участниците в Промоцията. С извършването на което и да е от действията за участие в Промоцията, описани в настоящите Официални правила, участниците потвърждават, че са ги прочели, разбрали и приемат безусловно. Организаторът не носи отговорност за участниците в Промоцията, които са в разрез с гореописаните условия. Допълнителна информация за Промоцията и Официалните правила може да бъде получена и на телефон 0700 17 666 (на цената на един градски разговор за абонати от цялата страна; работно време от 09,00 до 17,00 часа, всеки работен ден).

II. УЧАСТНИЦИ

1. Участник в Промоцията може да бъде всяко физическо лице, навършило 18 г. към датата на стартиране на Промоцията, с постоянен адрес в България и валиден имейл адрес.

2. В Промоцията нямат право да участват служители на Организатора и членове на техните семейства.

III. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА

Всеки, който има навършени 18 г. и желае, може да се включи в Промоцията, след като публикува като коментар под публикацията на фейсбук страницата на Издателска къща „Хермес“ заглавието на избраната от него книга от елхата на „Хермес“. Един участник има право да играе само за една награда.

 

IV. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НАГРАДИТЕ

В срок до три работни дни след датата, на която се определят спечелилите награди, печелившите участници ще получат съобщение на посочените от тях имейли за уточняване на техните данни.

Оторизиран представител на Организатора ще се свърже с участника, преди да организира получаването на наградата. Участниците дават съгласието си при получаването на наградата да бъдат заснемани или записвани, а също така този запис да бъде използван от Организатора с рекламна цел, без да се дължи възнаграждение на спечелилия участник за това. В допълнение на предходното, участниците дават съгласието си Организаторът или упълномощени от него лица да ги търсят на предоставен от тях телефон за контакт по време и във връзка с Промоцията.

Участниците, които са спечелили награда, ще я получат до 15 работни дни след датата на приключване на играта и предоставяне от страна на печелившия участник на адрес за доставка.

При получаването на наградата печелившият трябва да докаже, че e пълнолетен, с валиден документ за самоличност. Организаторът не връчва награди на непълнолетни.

Всички награди са лични и Организаторът не носи отговорност за предоставянето им на трети лица.

Участникът не може да иска наградата да бъде разменяна, преотстъпвана или за нея да се получават пари или други облаги.

V. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Личните данни на участниците в Промоцията ще бъдат използвани от Организатора и всички фирми, обслужващи Промоцията, само и единствено за осигуряване на нормалното получаване на спечелените награди и ще бъдат обработвани в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни. Организаторът е регистриран съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни.

С регистрирането за участие в Промоцията се счита, че участникът дава изричното си съгласие да предостави на Организатора съответните свои лични данни. След приключване на промоцията и изпращането на наградите базата данни за всички участници ще бъде изтрита.

VI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

Организаторът си запазва правото да отстрани от Промоцията по всяко време участник, който не спазва тези правила за участие или чиито действия създават отрицателен имидж на Организатора, или по някакъв начин са в ущърб на Организатора, или в други основателни случаи.

Организаторът на Промоцията няма задължение да води кореспонденция във връзка с претенции за получаване на награди, предявени след изтичане на срока за получаване на наградите.

Участниците предоставят на Организатора доброволно необходимите за участие в Промоцията лични данни, както и съгласието си тези данни да се съхраняват и обработват от Организатора само за целите на Промоцията.

Организаторът има право по всяко време да изменя и допълва настоящите Правила. Новите Правила и изменения влизат в сила от датата на публикуването им на интернет адреса

Настоящите Правила са в сила от 14.12.2020 г.